គោលការណ៍ឯកជនភាព | Riches89 រន្ធសរុប
 

នេះជាកថាខណ្ឌផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ លើកទឹកចិត្តអ្នកអានរបស់អ្នកឱ្យទាក់ទងជាមួយសំណួរ មតិយោបល់ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាក់លាក់ចំពោះគេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចចុចលើទម្រង់ទំនាក់ទំនង ដើម្បីប្ដូរវាលតាមបំណង។

តោះជជែកគ្នា។

ទូរស័ព្ទ

១២៣-៤៥៦-៧៨៩០ 

អ៊ីមែល

ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
អរគុណសម្រាប់ការបញ្ជូន!